محصولات گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت  از حاظ تنوع در همه رمینه ها بسیار گوناگون است از محصولات اداری ومحصولات خانگی ,محصولات اداری اعم از میزهای مدیریت , میزهای کارشناسی ومیز کارمندی و... محصولات دیگر نظیر انواع صندلی وفایل  وکمد وکتابخانه خریدار محترم میتواند از طریق ابنترنت وارد جستجو شود وبا لینک گروه صنعتی مبلمان صدرا صنعت یا ( www.sadrasanat.com )  به سایت مبلمان صدراصنعت دسترسی پیدا کند واز این طریق با محصولات مختلف و متنوع آشنا شود وبا خیال راحت تری محصول مورد نظر خود را انتخاب کند .( www.sadrasanat.com )

همه محصولات در سایت  در مدلها وبا درج قیمت وتوضیحات قابل مشاهد هستند از قبیل انواع میز مدیریت اعم از میز مدیریت نیلوفر , میز مدیریت زنبق , میز مدیریت بلژیکی ,  میز مدیریت شهرزاد و...  انواع میز کارمندی , میز کارشناسی ومیز منشی و... همچنین درباره میزهای مدیریت , میز مدیریت نیلوفر , میز مدیریت بلژیکی , میز مدیریت زنبق ,میز مدیریت شهرزاد در دو مدل ال دار وبدن ال با درج توضیحات وقیمت وتصاویر قابل مشاهده هستند .انواع صندلی اعم از صندلی مدیریتی , صندلی کارمندی , صندلی کارشناسی و... تمام صندلیهای مختلف اعم از صندلی مدیریتی , صندلی کارمندی , صندلی کارشناسی , صندلی کنفرانسی و... در رنگها , مدلها وویژگیها نیز در سایت مبلمان صدراصنعت قابل مشاهده هستند. وهمچنین انواع کمد لباسی  اعم از کمد لباسی هیلدا , کمد لباسی آیلین  وانواع کمد لباسی 5 تکه , کمد لباسی 2 تکه , کمد لباسی 2 کشو , 2 درب و.... انواع کتابخانه  که مدلها همه در سایت قابل مشاهده هستند همه محصولات در گروه بندی خاص خود به راحتی برای همه در دسترس میباشد. ( www.sadrasanat.com )