اژدها3سر IMG 4582

 ابعاد حدودی: ارتفاع40cm          طول30cm           عرض 14cm  

 مجسمه اژدها سه سر / تماما کار دست /چوب الوار