4فیل ab

 

 ابعاد حدودی:        ارتفاع     100cm      طول 46cm

 چوب الوار/ تماما کار دست / قیمت 1450000تومان