پاراوان IMG 5135

 سازنده:وارداتی

پارتیشن /برنز کاری شده/ تماما کار دست /

ابعاد حدودی:   ارتفاع 180cm  

 قیمت: 1650000تومان.