مبل انتظار 1111سازنده : صدرا صنعت

 

                                                                                                                               قیمت : 105،000 تومان