صندلي كنفرانسي  و انتظار c111 20                

 فضا:62*54
 تكيه گاه: 48*44
 نشيمنگاه :48*42
 ارتفاع : 93cm
 انتخاب رنگ بعهده مشتري
 داراي 24ماه ضمانت
 تكيه گاه متحرك براي راحتي بيشتر
 فلز كروم با كيفيت عالي
 داراي احرم تنظيم فشار وزن
 چرم ضدعرق در 12رنگ متنوع
 قيمت: 265000 تومان