صندلي مديريتی step صدرا صنعت 26    

 استفاده از فوم گرم
 داراي دسته هاي نرم لاستيكي
 داراي اهرم جك استراحت
 اهرم تنظيم ارتفاع
 اهرم جك استراحت
 داراي مكانيزم دوكاره بسيار قوي
 داراي 24 ماه ضمانت
 نشيمنگاه 50*48
 تكيه گاه  : 45*76
 ارتفاع: 124
 فضاي اشغالي :  70*62
 قيمت : 535000 تومان