در صورت انتخاب ميزهاي كنفرانس ومديريت كه احتياج به نصب در محل دارد ، هزينه نصب جهت هركدام ٣٥هزار تومان ميباشد كه به مبلغ فاكتوراضافه ميگردد ويا توسط نصاب اخذ ميشود.