نیم ست شبکه ای A505 1     

ابعاد حدودی:     ارتفاع82cm     طول دو نفره 100cm   طول یک نفره80cm       عرض77cm

 مبلمان نیم ست اداری /مبلمان نیم ست
این محصول در رنگ های مختلف میباشد.

 

نیم ست شبکه ای A505 3