میزکنفرانس مستطیل ساده  61میزکنفرانس مستطیل ساده  34

 

 

ابعاد:       طول         عرض          قیمت

             160             80         240/000تومان

             180            90         320/000تومان

             210            100        410/000تومان

             240            110        455/000تومان

             280            120        510/000تومان

-توضیحات تکمیلی

 

   -میز کنفرانس صدرا صنعت در ابعاد و رنگ   های مختلف قابل ساخت میباشد.

    -جنس تمام ملامینه / بنا به درخواست مشتری قابل ساخت با MDFمیباشد.

   -هزینه بسته بندی کتابخانه ومبلمان صدرا صنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.