خرس kk ارتفاع 180   ضخامت 60

چوب الوار یک تکه تماما کار دست

قیمت 2200000 تومان