صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C5) 28      

 پايه هاي كروم
 پشت پارچه  روكش چرم مصنوعي
 فوم گرم بادوام
 نشيمن بسيار راحت
 داراي 24ماه ضمانت
قابل تحويل تنها در 4رنگ  
ارتفاع 99
نشيمنگاه 53*52
تكيه گاه : 60*52
فضاي اشغالي 60*75
قيمت  فروش ويژه: 165000 تومان