صندلي كنفرانسي و انتظار( صدرا C6) 29   

 پايه هاي كروم
 پشت پارچه  روكش چرم مصنوعي
 فوم گرم بادوام
 نشيمن بسيار راحت
 داراي 24ماه ضمانت
 قابل تحويل تنها در 4رنگ  
 ارتفاع 99
 نشيمنگاه 53*52
 تكيه گاه : 60*52
 فضاي اشغالي 60*75
 قيمت  فروش ويژه: 145000 تومان