فایل سه کشوبزرگ 140

 

سازنده:صدراصنعت

 

-ابعادحدودی:   طول 45cm  و عرض45cm و ارتفاع: 98

 اندازه کشو: 30*45

 فضای مفید کشوها: 20*36* 39

- فایل  اداری / فایل سه کشو بزرگ

-دارای سه کشو با ریل های دو زمانه

-در رنگ های مختلف به سفارش خریدار