فایل پرونده 2کشو 139

 

سازنده:صدراصنعت

 

- ابعادحدودی :  ارتفاع : 70cm  و عرض : 48cm

- فایل  اداری / پرونده خور/ فایل بایگانی

- در رنگ های مختلف  به سفارش خریدار

 - فایل دو کشو با ریل تلسکوپی