فایل سه کشوبزرگ 140

 

سازنده:صدراصنعت

 

-ابعادحدودی:   طول 100cm  و عرض47cm

- فایل  اداری / فایل سه کشو بزرگ

-دارای سه کشو با ریل های دو زمانه

-در رنگ های مختلف به سفارش خریدار