کانترزنبق 1511

سازنده:صدراصنعت

 

ابعاد حدودی:        طول 160cm       عرض 60cm        ارتفاع96cm

کانتر منشی / میز کانتر دار زنبق 

قابل ساخت با چوب و شیشه

 دارای رنگ ها و ابعاد متخلف میباشد.

سایزکانترقابل تغییر با سفارش خریدار