محصول فوق سفارشی می باشد و قابل تغییر در ابعاد مختلف .